İran Hanedanlarının Listesi

İskit krallıkları
Batı Asya’daki İskit Krallığı (MÖ  7. yüzyıl – MÖ  600’ler)
Pontus Bozkırındaki İskit Krallığı (yaklaşık MÖ  600’ler – yaklaşık MÖ  3. yüzyıl)
Medyan kökenli Medyan hanedanı (yaklaşık MÖ 678 – MÖ 549)
İran kökenli Orontid hanedanı (MÖ 570-200)
Pers kökenli Pharnacid hanedanı (yaklaşık MÖ 550-320)
Pers kökenli Ahameniş hanedanı (MÖ 550-330)

Achaemenid Empire
Achaemenid Empire

İran kökenli Ariarathid hanedanı (MÖ 331 – MÖ 96)
İran kökenli Atropatene (MÖ 320’ler – MS 3. yüzyıl)
Part İmparatorluğu (“Parthia’nın Arşak hanedanı”; MÖ 247 – MS 224) Parth kökenli
Parth kökenli Ermenistan’ın Arşak hanedanı (52-428)
Part kökenli İberya’nın Arşak hanedanı (c. 189–284)
Part kökenli Kafkas Arnavutluk’unun (1. yüzyıl–510) Arşak hanedanı
İskit kökenli Hint-İskitler (MÖ 200 – MS 400)
İran kökenli Şule Krallığı (MÖ 200 – MS 790)
İran kökenli Artaksiad hanedanı (MÖ 190 – MS 12)
Part kökenli Hint-Part Krallığı (MÖ 12 – MS 100’den önce?)
Sakan kökenli Hotan Krallığı (56–1006)
Pers kökenli Sasani hanedanı (224–651)
İran kökenli Kayus Evi (226-380)
İran kökenli Chosroid hanedanı (284–807)
Harezm kökenli Afrikalılar (305–995)
Alan kökenli Alan Krallığı (409–426)
Part kökenli Mihranidler (330–821)
İran kökenli Dabuyid hanedanı (642–760)
Part kökenli Damavand’lı Masmughans (650–760)
Part kökenli Bavand hanedanı (651–1349)
İran kökenli Paduspanids (665–1598)
Soğd kökenli Buhar Khudahs (681-890’lardan önce)
Soğd kökenli Ushrusana Prensliği (? –892/3)
Part kökenli Karinvand hanedanı (7. yüzyıl – 11. yüzyıl)
Pers kökenli Rustamid hanedanı (767–909)
Kürt kökenli Sadakiyanlar (770–828)
İran kökenli Justanids (791–974)
İran kökenli Samanidler (819–999)
Pers kökenli Tahirid hanedanı (821–873)
İran kökenli Benijuridler (848–908)[10]
Pers kökenli Saffarid hanedanı (861–1003)[11]
İran kökenli Ghurid hanedanı (879-1219’dan önce)
İran kökenli Karmatiler (899–1077)
Alan kökenli Alania (9. yüzyılın sonları – 1238/1239)
Soğd kökenli Sajid hanedanı (889/890–929)
Pers kökenli Farighunids (9. yüzyıl-1010)
Daylamit kökenli Sallarid hanedanı (919–1062)
Gilaki kökenli Ziyarid hanedanı (931–1090)
Soğd kökenli Banu İlyas (932–968)
Daylamite kökenli Buyid hanedanı (934–1062)
Kürt Fars kökenli Hasanwayhids (950–1121)
Kürt Fars kökenli Shaddadids (951–1199)
Rawadids (955–1116) Aslen Arap kökenlidir, ancak daha sonra Kürtleşmiştir.
Gazneliler veya Gazneliler (962–1186) Türki Fars kökenli
Kürt Pers kökenli Mervaniler (983/990–1085)
Kürt Pers kökenli Annazidler (990–1116)
İran kökenli Ma’munids (995–1017)
Daylamite kökenli Kakuyidler (1008–1141)
İran kökenli Nasrid hanedanı (Sistan) (1029–1225)
Türk İran kökenli Selçuklu hanedanı (1037–1194)
Fars Türk kökenli Kerman Selçuklu Sultanlığı (1041–1187)
Eğil Beyliği (1049–1864) Kürt kökenli
Rum Sultanlığı (1077–1307) Farslaştırılmış Oğuz Türk hanedanı İran kökenli
Türk-Fars memluk kökenli bir aile tarafından yönetilen Harezm hanedanı (1077–1231/1256)
Kürt Fars kökenli Hazaraspidler (1115–1424)
Pers Türk kökenli Eldiguzidler (1135–1225)
Pers kökenli Yezd Atabeyleri (1141–1319)
Salghurids (1148–1282) Türk kökenli Farsça
Kürt Fars kökenli Khorshidi hanedanı (1184–1597)
Kürt kökenli Eyyubi hanedanı (1171–1260/1341)
Kürt kökenli Bitlis Prensliği (1182–1847)
Kürt Fars kökenli Hasankeyf Emirliği (1232–1524)
Tacik kökenli Kurt Hanedanı (1244–1381)
Fars asıllı Pervâneoğlu (1261-1326)
Osmanlı imparatorluğu (1299–1923) İran Türklerinin (Oğuz Türkleri), Fars ve Kürtlerin Kökeni
Kürt kökenli Zirkaniler (1335-1835)
Jalayirid Sultanlığı (1335–1432) (Bağdat (1335–1358; 1388–1411) Tebriz (1358–1388), Basra (1411–1432) Türkçeleştirilmiş ve Türkçe konuşan Moğol Fars Jalayir hanedanı
İran kökenli Afrasiab hanedanı (1349–1504)
Mazandarani kökenli Marashiler (1359–1596)
İran Türklerinin Timurlu (1370-1505)
Kara Koyunlu (1375–1468) Kara Koyunlu, bir Türkmen-Fars kabile federasyonuydu.
Ak Koyunlu (1378–1501) Ak Koyunlu, Perslerle Karışık Oğuz Türklerinin Bayandur boyundan bir aşiret federasyonuydu.
Peştun kökenli Lodi hanedanı (1451–1526)
Astrakhan Hanlığı (1466–1556) Fars-Türk kökenli
Beluci kökenli Mirani hanedanı (1476–1787)
Kürt Fars kökenli Palu Emirliği (1495–1850)
Safevi hanedanı (1501-1736) Kürt kökenli bir İran hanedanıydı, ancak daha sonra Türkçe konuşmaya başladılar ve Türkleştiler. Ancak yine de bir İran imparatorluğu olarak hüküm sürdüler. ve bölgenin İran kimliğini yeniden ileri sürdü. kesin olan, Safevilerin İran kökenli olduğu ve Azerbaycan dilini konuştukları. Encyclopædia Iranica, Safevileri şöyle tanımlıyor; “Kürt kökenli ve aşiret dışı bir geçmişe sahip Persler olarak, Safeviler…”. (Onları Kürt kökenli Persler olarak tanımlamıştır.)
Kürt Fars kökenli Bradost Emirliği (1510–1609)
Kürt Fars kökenli Soran Emirliği (1514–1836)
Peştun kökenli Sur İmparatorluğu (1540–1556)
Ardalan (14. yüzyıl – 1865/1868), Kürt, Fars kökenli
Kürt kökenli Baban (1649–1850)
Peştun kökenli Karrani Hanedanı (1564–1576)
Peştun kökenli Hotaki hanedanı (1709–1738)
Pers kökenli Awadh Nawab (1732–1856)
Afsharid hanedanı (1736–1796) Kürtçe Türk kökenli
Talış kökenli Talış Hanlığı (1747–1826)
Kürt Fars kökenli Sarab Hanlığı (1747–?)
Peştun kökenli Durrani İmparatorluğu (1747–1862)
İran kökenli Zand hanedanı (1750–1794)
Beluci kökenli Talpur hanedanı (1783–1843)
Kaçar hanedanı (1789–1925) Oğuz-Fars (İran Türkleri) Kökeni
Peştun kökenli Herat Emirliği (1793–1863)
Peştun kökenli Barakzai hanedanı (1826–1973)
Baba tarafından Mazandarani kökenli Pehlevi hanedanı (1925–1979)

Scroll to Top