Sultan III. Selim

III. Selim (Osmanlı Türkçesi: سليم ثالث, Selim; 24 Aralık 1761 – 28 Temmuz 1808) 1789’dan 1807’ye kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahıydı. Aydınlanmış bir hükümdar olarak görülen Yeniçeriler sonunda onu tahttan indirip hapse attılar ve kuzeni Mustafa’yı yerleştirdiler. Mustafa olarak tahta IV. Selim daha sonra bir grup suikastçı tarafından öldürüldü.

Sultan III. Selim
Sultan III. Selim

III. Selim, Sultan III.Mustafa ve eşi Mihrişah Sultan’ın oğluydu. Annesi Mihrişah Sultan, Gürcistan kökenlidir ve Valide Sultan olduğunda, devlet okullarının ıslahına ve siyasi şirketlerin kurulmasına katılmıştır. Babası Osmanlı Padişahı III.Mustafa çok iyi eğitim görmüş ve reformların gerekliliğine inanmıştı. Mustafa III, barış zamanında profesyonel, iyi eğitimli askerlerden oluşan güçlü bir ordu yaratmaya çalıştı. Bu, öncelikle bir Rus işgali korkusundan kaynaklanıyordu. Osmanlı-Rus Savaşı sırasında hastalandı ve 1774’te kalp krizi geçirerek öldü. Sultan Mustafa, bir askeri reformun gerekli olduğunun farkındaydı. Yeni askeri düzenlemeler ilan etti, denizcilik ve topçu akademileri açtı. Sultan III. Selim, 28. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesidir. 1761 yılında Topkapı Sarayı’nda Sultan III.Mustafa ve Mihrişah Sultan’ın oğlu olarak dünyaya geldi. Sultan Mustafa’nın ilk çocuğu olduğu için doğumundan sonra yedi gün yedi gece şenlikler yapılır ve ona Sultan Yavuz Sultan Selim’in adı verilir. Cesur Selim olarak da bilinir. Sultan III. Selim, en iyi öğretmenlerden mükemmel bir eğitim aldı.

Şehzade (Şehzade) Selim, 13 yaşında babasını kaybetmiştir. Amcası ona iyi davrandı ve dilediği gibi hareket etmesine izin verdi. Şehzade Selim ilim tahsil ederken bir yandan da sıranın ülkeye geleceğini düşünerek siyasi yönden de kendisini yetiştirmeye çalıştı. Avrupa devletlerinin tarihini, siyasetini, idari ve askeri teşkilatını öğrendi. Fransa’nın veliahtı Louis XVI ile yazıştı.

1789’da amcası ölünce Kızağası (hadımların başı) İdris onu tahta davet etti. Sultan III. Selim, önce amcasının kabrini ziyaret etti. Geleneğe uygun olarak ağa, dünyanın geçici, Allah’ın kadim olduğunu ve padişahın Allah’ın kullarına adalet ve merhametle davranması gerektiğini söylediği bir konuşma yaptı. Daha sonra örf ve adete göre Sultan III. Selim, Topkapı Sarayı’nda Bab-ı Hümayun (İmparatorluk Kapısı) önünde bulunan tahtına oturarak biatı kabul etti.

Sultan III. Selim tahta çıktığında Rusya ve Avusturya ile savaşlar devam ediyordu. Sivil ve askeri üst düzey bürokratları bir istişare meclisinde toplayarak, herkesin fikrini açıkça söylemesini isteyerek, devlet meseleleri hakkındaki görüşlerini sordu. Daha sonra saraydaki bütün değerli malları para basmak için darphaneye gönderdi. Buna şehzadeler ve saray kadınları da katılarak bürokratlara ve halka güzel bir örnek oldu.

Belgrad Avusturyalılar tarafından alındığında ve Bender Rusların eline geçince İsveç ile para karşılığında ittifak anlaşması imzalandı. Ancak bu ittifak Osmanlılara pek yardımcı olmadı. Prusya ile ittifak ise Giurgiu’da yenilen Avusturya’nın savaştan çekilmesine neden oldu. Bunun üzerine 1791 yılında Sistova Antlaşması imzalandı.

Rusya yalnız kaldıktan sonra İsveç’in ittifaktan çekilmesi üzerine Kiliya ve İzmail’i aldı. Halkı kılıçtan geçirdiler. Prusya ve Polonya, Fransız Devrimi nedeniyle yardıma gelemedi. Dört yıldır savaşan Osmanlı ordusu yorgun ve bitkindi. Sayıları 100.000’i bulmasına rağmen eğitimsiz, itaatsiz ve yağmacı bir güruhtan başka bir şey değildi. Bu nedenle 1792’de Yaş Antlaşması imzalandı. Ruslar işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Dinyester nehri iki ülke için sınır oldu. Böylece ülke nispi bir barışa kavuşmuştur.

İhtilal nedeniyle tüm Avrupa Fransa’nın aleyhine dönse de Osmanlı Devleti müdahale etmedi. İmparatorluk, Fransa ile dostane ilişkiler sürdürdü. Ancak Fransızlar buna Mısır’ı işgal etmeye çalışarak yanıt verdi. 1798’de Napolyon Bonapart komutasındaki 500 Fransız gemisi Mısır’a asker çıkardı. Amaç, İngilizlerin Hindistan yolunu kesmekti. Bonapart direnişi kırdı ve Kahire’ye girdi.

Osmanlılar hemen İngiltere ile ittifak yaptı. Amiral Nelson komutasındaki İngiliz donanması, Abukir’de Fransız donanmasını yok etti. Mısır’da mahsur kalan Bonaparte, ordusuyla Filistin ve Suriye üzerine yürüdü. Ancak 1799’da Akka önünde Jezzar Ahmed Paşa’ya karşı beklenmedik bir yenilgiye uğradı. Mısır’dan gizlice kaçtı. Fransızlar 1801’de Mısır’ı tamamen terk ettiler. 1802 Paris Anlaşması ile İngiliz ve Fransızlara Karadeniz’de ticaret yapma hakkı verildi. Ülkesine dönen ve iktidarı ele geçiren Napolyon, Osmanlılarla iyi anlaştı ve Sultan III. Selim’e reform çalışmalarında yardımcı oldu. Bu sırada Arabistan’da ayaklanan Vahhabiler, Taif’i ele geçirerek halkı katlettiler. 1803’te Mekke’ye girdiler. Hicaz valisi onları şehirden kovdu. Daha sonra Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Sultan III. Selim’in emriyle isyanı bastırdı.

Bu barış döneminde Sultan Selim reform çalışmalarına başladı. 1805 yılında Anadolu’da modern askeri birlikler kuruldu. Rumeli’ye gelince oradaki ileri gelenler 1806’da Edirne’de toplanarak padişaha karşı çıktılar. Buna İkinci Edirne Olayı denir. Sultan Selim, Karaman Valisi Kadı Abdurrahman Paşa’yı 24.000 askerle Rumeli’ye gönderdi. İsyancıların çoğu diz çöktürüldü.

1797’den beri Rumeli’de eski bir yeniçeri olan Pazvandoğlu’nun isyanı sürüyordu. Bulgaristan ve Sırbistan ateş altındaydı. Bu elverişli anda Sırplar ayaklandı. Ayaklanmanın lideri Karadjordje (George Petrovic) 1806’da Belgrad’ı ele geçirdi. Bu sırada 60.000 kişilik Rus ordusu isyanı desteklemek için sınırı geçerek Besarabya ve Podolya’yı aldı. İngiltere, Osmanlı hükümetinden Fransızlarla siyasi ilişkilerini kesmesini ve onlarla ittifakını yenilemesini istedi. Bu talep karşılanmayınca 1807’de 16 İngiliz gemisi Çanakkale Boğazı’nı geçerek istihkâmın zayıflığından yararlanarak Marmara Denizi’ne girdi.

İstanbul’da panik başladı. Evlerin çoğu ahşap olan şehri gemilerin bombardımanı yıkmaya yetti. İngiliz komutan, Çanakkale Boğazı’nın İngiltere’ye, Romanya’nın Rusya’ya verilmesini talep eden bir nota gönderdi. Osmanlı donanmasının Malta’ya götürülmek üzere kendisine teslim edilmesini de istiyordu. Sultan Selim bu talebi reddetti. Osmanlı hükümeti, İngiliz büyükelçisini müzakerelerle beş gün oyaladı ve Boğaziçi kıyılarındaki askeri tahkimatları tamamladı. Oraya 1250 top yerleştirildi.

Sultan Selim askerlerin başına geçti. Kentteki Fransız askerleri de savunmaya katıldı. İstanbul halkı, topları ateşler açmaz kayıklara binip gemilere saldırmak için hazır bekliyordu. Ertesi gün duruma tanık olan İngilizler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar ve birkaç gün sonra geri çekildiler.

Bu arada, Ruslarla olan savaş nispeten elverişliydi. Ancak İstanbul’daki reform hareketlerinden memnun olmayan kitleler harekete geçti. Bazı devlet adamlarının kışkırtmasıyla 25 Mayıs 1807’de deniz askeri Kabakçı Mustafa ayaklandı. Sultan Selim, isyanın büyümemesi için 28 Mayıs’ta Nizam-ı Cedid’i kaldırdı. Ancak isyancıları kışkırtan ileri gelenler bunu yeterli görmediler ve isyancıları padişahın tahttan indirilmesini talep etmeye teşvik ettiler.

Rusya ile bağlantılı profesyonel bir ihtilalci olduğu anlaşılan Kabakçı Mustafa, Sultan III. Selim’i tahttan indirmek için şeyhülislamdan zorla fetva aldı. Padişah tahttan çekildi; yeğeni şehzade Şehzade Mustafa’ya ilk gidip biat eden o oldu. Daha önce seferdeki ordunun isyanı bastırmak için İstanbul’a geri çağrılması önerilmişti. “Hayır, o zaman Rus orduları Çatalca’ya gelecek” cevabını verdi. Böylece en büyük felaket anında bile kendisini değil vatanını düşündüğünü göstermiştir. Dilekleri yerine gelen asiler dağıldı. Sultan III. Selim, Topkapı Sarayı’nda bir odaya kapatıldı. Hükümetteki isyancıların davranışlarından hoşlanmayan sadık devlet adamları ve destekçileri, onu yeniden tahta çıkarmak için harekete geçti.

Alemdar Mustafa Paşa maiyetiyle birlikte Rusçuk’tan İstanbul’a geldi. 28 Temmuz 1808’de Bâbıâli ve Topkapı Sarayı’na baskın düzenleyerek Sultan III. Selim’in yeniden tahta geçmesini sağlamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Apartmanında ibadet eden Sultan Selim’i saraydaki zorbalar öldürdü. Ertesi gün babası Sultan III. Mustafa’nın Laleli Camii bitişiğindeki türbesine defnedildi. 47 yaşındaydı. Saltanatı 19 yıl sürmüştü. Daha sonra katilleri cezalandırıldı.

Sultan III. Selim, mağlubiyetin sebeplerini ortadan kaldırmak ve ülkenin dağılmasını önlemek için ıslahattan başka çare olmadığına karar verdi. Alim Ebu Bekir Ratip Efendi’yi Viyana’ya elçi olarak gönderdi. Ebu Bekir Viyana’da sekiz ay kaldıktan sonra araştırmalarının sonuçlarını bir rapor halinde padişaha sundu. Devlet adamlarından reform fikirleri hakkında raporlar hazırlamalarını istedi. Tüm bu raporların odak noktası askeri reformdu. Sultan III. Selim 10 kişilik bir heyet kurarak 72 maddelik bir ıslahat programı hazırlattı. Bu programda askeri reformların yanı sıra sivil, idari, ticari, sosyal ve siyasi reformlar da yer aldı.

1793 yılında Sultan Selim, 1793 yılında Nizam-ı Cedid adıyla saray çevresi ve sahil güvenliğinden sorumlu Bostancı Ocağı’na bağlı 12.000 kişilik bir ordu kurdu. modern bir tarz. Her birliğe bir imam atanması, cemaatle namaz kılınması ve askerlere Birgivi Vasiyetnamesi olarak bilinen ilmihal kitabının okunması emredildi. Eğitime Levend Çiftliği’nde kurulan kışlada başlandı. Bu yeni eğitim yöntemi Yeniçerilere de uygulanmak istenmiş ancak onlar bunu reddetmiştir.

Ordunun teknik sınıfları güçlendirilerek humbaracı ocak (bombardıman ve havan birlikleri), lağımcı ocak (savaşlarda tünel kazan askerler) ve topçu ocağı (topçu) için yeni yasalar çıkarıldı. Asker sayısını artırmak için askerlik teşkilatı Ankara, Kayseri ve Konya’ya da yayıldı. 1794 yılında Sütlüce’de bir mühendislik okulu açılmıştır. Askeri okullara yurt dışından öğretmenler getirildi. Sultan III. Selim bu okulları zaman zaman ziyaret edip teftiş etmiştir. Öğretmenlere hediyeler verdi, öğrencileri ödüllendirdi. Sultan Selim, tersaneyi her türlü harp gemisini yapabilir hale getirdi; sulama havuzları yaptırdı. Su ile çalışan bir barut fabrikası kurdu. Selimiye ve Humbarahane kışlalarını, Üsküdar sahilinde büyük depoları yaptırdı. Padişah, tekstil sanayisinin gelişmesi için çalıştı. Savaş sanatı hakkında geniş bilgiye sahipti. Yabancı kitapları tercüme ettirir ve okurdu.

İdari bölünme reformu ile ülke 28 ile bölündü. Resmi makamlara talimat gönderilerek halkın taleplerinin hızla takip edilmesi ve yerine getirilmesi istendi. Tarım Bakanlığı kuruldu. Gayrimüslim tüccarların yabancı uyruklu olmaları engellendi ve bu da onların vergiden muaf olmalarını sağladı. 1793’ten itibaren Avrupa devletlerinde kalıcı elçilikler kuruldu. Avusturya, Fransa, İngiltere ve Prusya’daki Osmanlı elçileri bulundukları ülkelerin kültürleri, iç ve dış siyasetleri hakkında İstanbul’a raporlar gönderdiler. Geçmişte savaş yapılan ülkenin elçisi Yedikule Kalesi’nde hapsedilmişti. Sultan III. Selim, Rusya ile savaş başlayınca bu adeti kaldırmış ve Rus elçisini memleketine göndermiştir.

Sultan III. Selim, devlet işlerine yakından müdahil olmuş ve kendisine sunulan el yazmaları üzerine bazen alaycı notlar yazmıştır. Meşhur bir olayda padişah, Napolyon Mısır’ı işgal ettiğinde Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu’na karşı kötü niyetli olmadığı haberini gönderen Paris elçisi Seyyid Ali Efendi’nin bir raporuna “Ne ahmak” yazmıştı. Bu dönemde birçok bilimsel eser derlemesi ve tercümesi yapılmıştır. Matbaaların dini kitaplar basmasına da izin verildi. Kırmızı zemin üzerine beyaz ay ve yıldız resmi bayrak oldu (1793).

Yeni ordunun giderlerini karşılamak üzere irad-ı cedid adında ayrı bir hazine (fon) teşkil edildi. Bu hazinenin vergileri halkı baskı altına alarak Sultan Selim’in düşüş sebeplerinden biri olmuştur. Padişah bu reformu yaparken kendisine yardımcı yardımcılar bulamamıştı. Kendisine çeşitli vesilelerle komplo kuranları cezalandırmadı. Bürokratlar birçok konuyu ondan sakladı. Muhalifleri halk arasında padişah aleyhine dedikodular yaydılar. İstemedikleri halde çıkarlarının sarsılacağından korkanlar arasında oluşan iç muhalefet düşmanlığa dönüştü. Bu durum padişahın tahtını sarsmış ve devirmiştir.

Tarihi kaynaklara göre Sultan III. Selim usta bir okçuydu. İçki yasağına ve kadınların açık ve gösterişli giysiler giymemesine hassasiyetle eğilmiş; imar kurallarına aykırı yapılan binalara, iş ahlakına uymayan alışverişlere, israfa ve düzensizliğe müsamaha göstermedi. Halk kılığında halkın arasında dolaşırdı. Bir kez de Kız Kulesi komutanının yerinde olmadığını görünce bulunup idam edilmesini emretti. Daha sonra araya girenlerin isteği üzerine affetti ancak uzaklaştırma aldı.

Halkın arasına karışmak için her hafta Cuma namazını başka bir camide kılardı. Gezileri sırasında cüzamlıların dilenmek zorunda kaldığını ve hamamlarda küçük çocukların çalıştırıldığını görerek bu durumlara çare bulunmasını emretmiştir.

Sultan III. Selim çok hayırsever olarak tanımlandı. Üsküdar’da Selimiye ve Çiçekçi camilerini yaptırdı. Depremde yıkılan Eyüp Camii ve Eyüp Sultan Türbesi’nin büyütülerek yeniden yapılmasını emretti. Karacaahmed’de Miskinler Tekkesi olarak da anılan Dedeler Camii’ni; Küçükmustafpaşa’daki Gül Camii; Üsküdar’da halen kullanılan ünlü Selimiye Kışlası; Heybeliada’da Deniz Harp Okulu olarak kullanılan Bahriye Mektebi birçok çeşme ile birlikte. çeşitli yerlerde. Mevlevi şeyhi Mehmed Emin Çelebi’ye bağlıydı. Kaşgar Tekkesi Nakşi şeyhi Şeyh Galib ve İsa Geylani ile de pek çok sohbetlerde bulunmuştur. Genç şehzadeleri yanına alır ve ramazan ayında gecelerin çoğunu Eyüp’teki bu tekkede geçirirdi. Çok zeki bir kadın olan annesini sever, onunla her konuda konuşurdu.

Sultan III. Selim, yakışıklı, tıknaz, orta boylu, koyu gür sakallı ve büyüleyici yüz hatlarına sahip bir adam olarak tasvir edilmiştir. Nazik, şefkatli, zeki, sakin, merhametli, sabırlı, tedbirli ve adaletli olduğu söylenirdi. Cömerttir ve çevresindekilere hediye vermekten zevk alırdı. Sultan Selim şair ve hattattı. Şiirlerinde İlhami mahlasını kullanmıştır. Osmanlı tarihinin en büyük müzisyenlerinden biriydi. Geliştirdiği makamlar (Türk sanat müziğinde kullanılan ezgi türleri sistemi) ve bestelediği eserler ün kazandı. Ney ustası ve tanbur virtüözüydü. Sanatsal yapısından dolayı geliştirdiği nezaket ve duyarlılığından dolayı siyaset alanında çok çekti. Nitekim darbe sırasında Köse Raif Paşa’ya “Bu işlerin sebebi benim yumuşaklığımdır” demişti. İyi niyetli ama kararsızdı ve azim eksikliği gösterdi.

Prusya Büyükelçisi Heinrich Friedrich von Diez, padişahla ilgili olarak, “Bu hükümdar vasıfları ve liyakatiyle milletinden üstündür. Ancak 100 yılı aşkın süredir gerileyen bir durumu yenilemek uzun yıllar alıyor.” Sultan III. Selim’in çocuğu yoktu ve yeğenleri Şehzade Mustafa ve Mahmud’a oğulları gibi davrandı. Saltanatı sırasında içeride ve dışarıda büyük düşmanlarla mücadele etmesine rağmen ülke yeniden imar edilmiş ve fazla toprak kaybı olmamıştır. Ancak reform çabalarının meyvelerini toplamaya başladığı sırada tahtını kaybetti. Bu reformlar, halefi Sultan II. Mahmud tarafından sürdürüldü. Birkaç yıl sonra herkes Sultan Selim’in ne kadar haklı olduğunu anladı.

Ancak III. Selim, Fransız elçisi Porte Horace Sébastiani’nin tamamen etkisi altındaydı ve filo, amacını gerçekleştirmeden emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Ancak taşrada var olan açık ya da gizli anarşi, III. Selim’in başa çıkamayacağı kadar büyüktü. Yeniçeriler bir kez daha ayaklandılar, Şeyhülislam’ı reformlara karşı fetva vermeye ikna ettiler, III. Selim’i tahttan indirip hapse attılar ve 29 Mayıs 1807’de kuzeni Mustafa’yı IV. Mustafa (1807-08) olarak tahta çıkardılar.

Reformların güçlü bir taraftarı olan Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa, 40.000 kişilik bir ordu toplayarak III. Selim’i eski durumuna getirmek amacıyla Konstantinopolis’e yürüdü, ancak çok geçti. Talihsiz reformcu padişah, sarayda Baş Kara Hadım ve adamları tarafından bıçaklanmıştı. Başkente vardığında Bayrakdar’ın tek çaresi, IV. Mustafa’dan intikamını almak ve Osman hanedanının hayatta kalan tek üyesi olan II. Mahmud’u (1808-1839) tahta oturtmaktı.

Cinayetiyle ilgili başka bir rivayette, Selim’in ifade verdiği sırada Harem’de kaldığı belirtilmektedir. 28 Temmuz 1808 Perşembe gecesi iki eşi Refet Kadın ve Pakize Hanım’la birlikteydi. Selim’e sadık olan Alemdar Mustafa Paşa, Selim’i eski haline getirmek için ordusuyla şehre yaklaşıyordu. Bu nedenle IV. Mustafa, kendisinin ve kardeşi Şehzade Mahmud’un öldürülmesi emrini verdi.

Suikastçıların, aralarında Gürcü Fettah denilen Gardırop Müdürü, Hazine kâhyası Ebe Selim ve Nezir Ağa adlı kara hadım da dahil olmak üzere bir grup adam olduğu anlaşılıyor. Selim kılıçlarını çektiğini görünce sonunun geldiğini anlamıştı. Pakize Hanım kendini efendisiyle arasına attı, eli kesildi. Refet Kadın dehşet içinde bağırmaya başlarken, koşarak içeri giren başka bir cariye olacakları görünce bayıldı. Bir mücadele çıktı ve eski padişah katledildi, görünüşe göre son sözleri “Allahu Ekber” (“Tanrı büyüktür”) oldu. Refet Kadın kendini cesedin üzerine attı ancak sürüklenerek götürüldü. Vücut hızla bir yorgana sarıldı. Suikastçılar, Şehzade Mahmud’u bulmak ve onu da öldürmeye teşebbüs etmek için harekete geçti. Yine de daha şanslıydı ve daha sonra suikastçıların idam edilmesini emretti. Selim kılıçla öldürülen tek Osmanlı padişahı olacaktı. Laleli Camii’nde babasının türbesinin yanına defnedildi.

Scroll to Top